Tieto zmluvné podmienky ("Podmienky") upravujú používanie webových stránok ("www.hdrop.sk ") používateľom ("vy", "váš" alebo "vás") a váš vzťah s/so

spoločnosťou H Drop B.V. (obchodujúcou ako www.hdrop.sk), ktorej registrované sídlo je na 5. poschodí budovy Voyager House na adrese Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Holandsko ("my", "náš" alebo "nás/nami"). Prosím, prečítajte si ich pozorne, pretože ovplyvňujú vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ak s týmito Podmienkami Nesúhlasíte, Nepoužívajte ani Neprehliadajte náš Web. V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

 1. SÚHLAS

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že ste viazaní týmito podmienkami a udeľujete svoj súhlas k prenosu informácií (vrátane aktualizovaných informácií) aby sme získali informácie od strán tretích, vrátane, ale nevýlučne, čísel vašich debetných a kreditných kariet či úverovej správy na overenie vašej identity, k overeniu kreditnej karty, k získaniu počiatočnej autorizácie kreditnej karty a k autorizácii jednotlivých nákupných transakcií.

 1. ZMENY

Vyhradzujeme si právo:

 • Príležitostne tieto Podmienky aktualizovať, pričom o všetkých zmenách budete informovaní prostredníctvom vhodného oznámenia zverejneného na našej stránke. Vašou zodpovednosťou je oboznámiť sa s takýmito zmenami. Zmeny sa budú týkať použitia stránky po uverejnení tohto oznámenia. Nepoužívajte stránku, ak nesúhlasíte s novými Podmienkami. Ak budete naďalej používať stránku potom, keď zmeny nadobudnú účinnosť, bude to znamenať váš súhlas s tým, že ste novými podmienkami viazaný;
 • Upraviť alebo stiahnuť, dočasne alebo trvalo, túto stránku a obsiahnuté v nej materiály (alebo ich časť), bez toho aby sme vás o tom vopred informovali, pričom potvrdzujete, že nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za zmeny alebo stiahnutie stránky alebo jej obsahu; a tiež
 • Kedykoľvek deaktivovať identifikačný kód alebo heslo používateľa poskytnuté nami, nech už zvolenej užívateľom či priradené nami, ak podľa nášho názoru nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok.
 1. REGISTRÁCIA

Používaním tejto stránky ručíte za to, že:

 • Máte schopnosť uzatvárať právne záväzné zmluvy;
 • Ste starší ako 18 rokov;
 • Osobné údaje, o ktoré ste žiadaní počas registrácie, sú správne, presné, aktuálne, a úplné vo všetkých ohľadoch; a tiež, že nevydávate sa za nikoho iného, osobu či subjekt.
 • O akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov nás budete okamžite informovať emailom info@hdrop.sk
 1. ZÁSADY PRE OCHRANU SÚKROMIA

S všetkými vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s prísne dôvernými a budeme ich používať iba v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia. Okrem toho budeme spracovávať informácie o vás v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia. Používaním našej stránky naznačujete, že súhlasíte s takým spracovávaním a ručíte, že všetky poskytnuté vami údaje sú správne.

Keď nakupujete na našej stránke budeme vás žiadať o zadanie osobných údajov, napríklad mená, emailové adresy, fakturačné adresy, adresy pre dodanie tovaru, číslo kreditnej karty alebo iné informácie tykajúce sa platby, aby sme vás mohli identifikovať. Potvrdzujeme, že informácie budú nami uchovávané v súlade s registráciou, ktorú máme v Data Commissioner 's office (britský úrad pre ochranu osobných údajov).

 1. OCHRANA VÁŠHO SÚKROMIA

Aby sme zaistili, že vaša kreditná, debetná, alebo charge karta nie je použitá bez vášho vedomia overíme si vaše meno, adresu a ostatné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli počas objednávania. K overeniu bude použitá vhodná databáza poskytnutá tretími stranami.

Riziko podvodných aktivít na internete berieme veľmi vážne. Kvôli rastúcemu objemu podvodných transakcií vykonaných platobnými kartami vynaložíme všetko úsilie, aby sme zaistili, že všetky objednávky prešli prísnou kontrolou pomocou už poskytnutých informácií. Je možné, že vás budeme kontaktovať, aby sme vykonali dodatočnú bezpečnostnú kontrolu. Žiadame vás, aby ste nám túto kontrolu umožnili. Netolerujeme podvodné transakcie. Takéto transakcie budú ohlásené príslušným orgánom.

Akceptáciou týchto Podmienok vyjadrujete svoj súhlas s týmito kontrolami. Počas vykonávania takýchto kontrol poskytnuté vami osobné údaje môžu byť sprístupnené registrovanej ratingovej agentúre, ktorá môže takúto informáciu uložiť do svojich záznamov. Uisťujeme vás, že účelom je len potvrdenie vašej identity, že nie je preverovaná vaša kredibilita, a že vaše úverové hodnotenia zostanú bez zmeny. Zo všetkými informáciami, ktoré poskytnete, budeme zaobchádzať dôverne a iba v súlade s Data Protection Act (britský zákon o ochrane údajov) z 1998.

 1. DODRŽIAVANIE PODMIENOK

Stránka smie byť použitá len pre zákonom povolené účely a tiež iba spôsobom, ktorý je zákonom povolený. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa stránky a jej použitia. Súhlasíte, že nebudete:

 • Nahrávať alebo prehrávať cez stránku žiadne počítačové vírusy, Trójske kone, červy, logické bomby ani nič iné, čo má za účel zasahovať do normálnej prevádzky počítača, v tejto prevádzke prekážať, alebo ho prerušovať;
 • Nahrávať alebo prehrávať cez stránku žiadne materiály, ktoré sú hanlivé, urážlivé alebo majú vulgárny charakter;
 • Snažiť si získať neoprávnený prístup k našej stránke, k serveru, na ktorom je umiestnená naša stránka, ani k žiadnemu serveru, počítaču, ani databáze pripnutej do naše siete. Nesmiete útočiť na našu stránku útokom odmietnutia služby alebo distribuovaným útokom odmietnutia služby.

Porušenie tohto predpisu je trestný čin podľa Computer Misuse Act z roku 1990 (britský zákon o zneužití počítačov). Akékoľvek takéto prípady budeme oznamovať zodpovedným orgánom presadzovania práva. S tými orgánmi budeme spolupracovať aj tým, že odhalíme vašu identitu. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našej stránky okamžite zaniká.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi ani iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý vo výsledku vášho používania našej stránky alebo sťahovania materiálov, ktoré sú na nej alebo na stránke, ktorá k nám linkuje, mohol infikovať vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, údaje alebo iné vyhradené materiály.

 1. LINKY OD TRETÍCH OSÔB

Ako výhodu pre našich zákazníkov stránka môže obsahovať linky do iných stránok alebo materiálov, nad ktorými nemáme kontrolu. Chceli by sme vás upozorniť, že obsah týchto stránok alebo materiálov nepreverujeme, neschvaľujeme, ani zaň nenesieme zodpovednosť. Nenesieme zodpovednosť za ich opatrenia na ochranu súkromia ani ich obsah, ani tiež za žiadne škody, straty, či urážky, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v súvislosti s takými reklamami, obsahmi, výrobkami, materiálmi alebo službami, ktoré sú sprístupnené takýmito vonkajšími stránkami či zdrojmi , ani v následku používania takých reklám, obsahov, produktov, materiálov alebo služieb, či spoliehania sa na ne.

 1. OBJEDNÁVKY

Realizácia všetkých objednávok záleží na ich prijatí a dostupnosti tovaru. Pokiaľ objednaný tovar nie je dostupný, budete informovaný emailom (alebo inými prostriedkami, ak ste emailovú adresu neuviedli) a budete mať možnosť stornovať objednávku alebo počkať, až tovar bude zase na sklade.

Všetky vaše objednávky budeme chápať ako ponuku nákupu našich služieb alebo tovaru. Máme právo takúto ponuku kedykoľvek odmietnuť. Uznávate, že automatické potvrdenie objednávky, aké môžete od nás obdŕžať, nie je totožné s prijatím vašej ponuky nákupu propagovaných na stránke tovarov alebo služieb. K uzatvoreniu zmluvy medzi nami a vami dochádza v okamihu, keď (i) bude vaša kreditná alebo debetná karta alebo účet PayPal zaťažený, alebo (ii) v okamihu odoslania tovaru alebo začiatku poskytovania služieb, podľa toho, čo nastane neskôr, a v ktorom okamihu vám pošleme emailom správu s potvrdením uzatvorenia zmluvy ('Dispatch Confirmation'). Zmluva sa bude vzťahovať iba na tovar a služby, ktorých odoslanie sme potvrdili v Dispatch Confirmation. Nebudeme zaviazaní dodať žiadny iný tovar alebo služby, ktoré mohli byť súčasťou vašej objednávky, pokiaľ ich odoslanie nepotvrdíme v oddelenej Dispatch Confirmation.

S náležitou starostlivosťou zaistíme - pokiaľ to záleží na nás - bezpečie údajov týkajúcich sa objednávky a platby. Však ak sme sa nedopustili nedbanlivosti nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžete utrpieť v prípade, že by nejaká tretia osoba získala neoprávnený prístup k údajom, ktoré ste uviedli, keď ste používali stránku alebo objednávali.

 

Produkty predávané na stránke nie sú určené k opätovnému predaju ani k distribúcii. Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku alebo pozastaviť váš účet ak máme podozrenie, že dochádza k porušeniu tohto ustanovenia.

Preberáte riziko za tovar v okamihu, v ktorom je dodané na adresu dodávky, ktorú ste uviedli pri objednávke. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v prípade, že ste uviedli nesprávnu adresu dodávky alebo nevyzdvihli tovar na uvedenej adrese.

 

 1. PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Ak ste kúpili tovar alebo služby ako spotrebiteľ (inak povedané pre osobné použitie na rozdiel od nákupu pre účel podnikania), upovedomujeme vás, že smiete zrušiť každú uzavretú zmluvu s nami počas 14 dní po doručení tovaru alebo služieb.

 

Ak sa rozhodnete počas tejto doby zmluvu zrušiť, prosím pozrite si naše Podmienky vrátenia tovaru, kde nájdete bližšie informácie, ako postupovať.

 1. CENA A PLATBA

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH (v príslušných prípadoch) podľa súčasných sadzieb a sú správne v okamihu jej vloženia do systému. Vyhradzujeme si pretože právo meniť ceny kedykoľvek bez toho aby sme vás o tom informovali (výnimkou je, že žiadne zmeny sa nebudú týkať objednávok, ohľadom ktorých sme vám už poslali Dispatch Confirmation).

Platiť možno pomocou najčastejšie používaných kreditných a debetných kariet, alebo pomocou účtu PayPal. Platba bude odpísaná a vyplatená z vášho účtu pred tým, než vám odošleme tovar alebo poskytneme služby.

V málo pravdepodobnom prípade, že uvedená cena je chybná aj že túto okolnosť zistíme pred tým, než prijmeme vašu objednávku v súlade s bodom číslo 9, nie sme nútení k tomu, aby sme vám predali tovar za uvedenú cenu. Vždy sa snažíme zabezpečiť, že ceny tovaru na našej stránke sú správne, ale zriedka môže dôjsť ku skutočným omylom. Ak zistíme, že cena objednaného tovaru nie je platná dáme vám vedieť čo najrýchlejšie. Budete mať možnosť znovu potvrdiť objednávku za správnu cenu alebo ju zrušiť. V prípade, že ste objednávku zrušili a skôr zaplatili za tovar (ktoré sme vám však ešte nedodali), vrátime vám plnú sumu.

Potvrdzujete, že kreditná karta, debetná karta alebo Paypal účet, ktorý ste použili patrí Vám. Všetci držitelia kreditných / debetných kariet podliehajú kontrolám o overení a schváleniu vydavateľom karty. Ak vydavateľ vašej platobnej karty odmietne, alebo z akéhokoľvek dôvodu nepovolí platbu, nenesieme zodpovednosť za omeškanie, či nedodanie tovaru.

Ak Vaša platba debetnou alebo kreditnou kartou nebola z akéhokoľvek dôvodu úspešne dokončená, vyhradzujeme si právo pokúsiť sa platbu vykonať znovu. Aspoň 48 hodín vopred pred opakovaným pokusom o vykonanie platby Vám poskytneme upozornenie prostredníctvom emailu, ktorý ste nám poskytli pri objednávke. Ak nechcete, aby sme vykonali pokus o platbu, musíte zrušiť Vašu objednávku do 48 hodín od prijatia tohto emailu.

Dovoľujeme vám použitie zľavových kódov striktne v súlade s podmienkami ich vydania, ktorého podmienky môžu zahŕňať okrem iného zásady týkajúce sa vašej spôsobilosti použiť tieto kódy a maximálnej hodnoty objednávky. Prosíme zoznámte sa s týmito podmienkami pred tým, než si niečo objednáte, pretože si vyhradzujeme právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku, ktorá nie je v súlade s tými podmienkami, dokonca aj keby vaša kreditná alebo debetná karta už bola zaťažená. V prípade, že existuje rozdiel medzi podmienkami vydania zľavových kódov a týmito podmienkami, prednosť budú mať podmienky vydania zľavových kódov. Kópiu podmienok vydania zľavových kódov vám môže poskytnúť naša služba zákazníkom, emailom: info@hdrop.sk

 1. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Obsah stránky je chránený autorským právom, ochrannými známkami, právom ochrany databáz, a ďalšími právami duševného vlastníctva. Uznávate, že obsah dodaný ako súčasť stránky zostane s nami, alebo s poskytovateľmi licencie.

Smiete na obrazovke počítača vyhľadávať a zobrazovať obsah stránky, uložiť tento obsah v elektronickej forme na disku (ale nie na serveri ani žiadnej inej pamäťovej jednotke pripojenej do siete) alebo vytlačiť raz kópiu takéhoto obsahu pre osobné, nekomerčné účely, pokiaľ všetky upozornenia o ochrane autorských a vlastníckych práv sú zachované. Nesmiete žiadnym iným spôsobom reprodukovať, upravovať, kopírovať, distribuovať alebo používať na komerčné účely žiadne materiály alebo obsahy na našej stránke.

 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Dodávka tovaru

 • (a) S výhradou bodu 14 (b), ak porušíme tieto Podmienky, nesieme voči vám zodpovednosť iba za škody vzniknuté v dôsledku porušenia Podmienok (vrátane zmluvy, deliktu (v tom tiež nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti a ostatných), ktoré sú predvídateľným následkom porušenia Podmienok.
 • (b) Nič v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za:
 • (i) smrť alebo úraz osoby spôsobený našou nedbalosťou;
 • (ii) podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie;
 • (iii) akékoľvek porušenie povinností, ktoré vyplývajú z oddielov 12 Sale of Goods Act 1979 (britského zákona o predaji tovaru) alebo oddielov 2 Supply of Goods and Services Act 1982 (britského zákona o dodávanie tovarov a služieb);
 • (iv) chybné výrobky podľa Consumer Protection Act 1987 (britský zákon o ochrane spotrebiteľa); alebo
 • (v) akékoľvek úmyselné porušenie týchto podmienok, ktoré by vás oprávňovalo odstúpiť od zmluvy; alebo
 • (vi) všetky ďalšie záležitosti, v prípade ktorých vylúčenie alebo pokus o vylúčenie zodpovednosti by bol nezákonný.

Použitie stránky

Naša webová stránka je poskytovaná vo forme 'ako je' bez akéhokoľvek vyhlásenia a schválenia. Ohľadom stránky a jej použitia sa zriekame akýchkoľvek výslovných aj predpokladaných záruk. Uznávate, že nemôžeme zaručiť bezpečie a súkromie stránky a všetkých vami zadaných údajov a nenesieme za to zodpovednosť. Nesiete tiež riziko spojené s použitím internetu.

Hoci sa snažíme zabezpečiť, že materiál uvedený na stránke je správny, dôveryhodný a kvalitný, nemôžeme prevziať zodpovednosť, ak to tak nie je. Nenesieme zodpovednosť za žiadne chyby ani opomenutia ani za výsledky dosiahnuté použitím takých informácií, ani za technické problémy, aké môžete zaznamenať počas používania stránky. Ak sa dozvieme o akýchkoľvek problémoch na stránke pokúsime sa ich vyriešiť tak rýchlo, ako možno primerane očakávať.

Zbavujeme sa zodpovednosti najmä spojenej s:

 • nezlučiteľnosť stránky s akoukoľvek časťou vášho zariadenia, softvéru či telekomunikačného spojenia;
 • technickými problémami vrátane chýb a prerušenia fungovania stránky;
 • nespôsobilosť, nespoľahlivosť, a nepresnosti stránky; a
 • tým, že stránka nespĺňa vaše požiadavky.

V najväčšom možnom rozsahu, aký dovoľujú platné právne predpisy, súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej stráne za akékoľvek následné alebo vedľajšie škody (oba tieto pojmy zahŕňajú, bez obmedzenia, čisté ekonomické straty, ušlý zisk, stratu obchodných príležitostí, stratu predpokladaných úspor, zbytočné výdavky, stratu súkromia a stratu údajov), alebo akékoľvek iné nepriame a osobitné škody a represívnu náhradu škody, ktorá vyplýva z používania stránky alebo je s ňou spojená.

 1. ODDELITEĽNOSŤ

Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok považované za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľné, bude takéto ustanovenie považované za oddelené od ostatných podmienok používania a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení.

 1. ZRIEKNUTIE SA

Žiadne zrieknutie sa z našej strany nebude chápané ako zrieknutie sa žiadneho predchádzajúceho ani nasledujúceho nedodržania akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok.

 1. CELÁ DOHODA

Tieto podmienky predstavujú celý základ akejkoľvek dohody dosiahnutej medzi vami a nami.

 1. SÚDNA PRÁVOMOC

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s holandskými zákonmi a všetky spory budú rozhodované iba na súdoch v Holandsku.

 1. 17. RECENZIE

Ak nám predložíte recenziu znamená to, že nám udeľujete nevýhradné, bezplatné, časovo neobmedzené, a neodvolateľné právo používať, reprodukovať, vykonávať úpravy, prispôsobovať, publikovať, prekladať, tvoriť diela odvodené, distribuovať a na celom svete uvádzať obsah vo všetkých médiách. Budeme mať právo licenciu prevádzať na tretie osoby v plnom rozsahu.

Udeľujete H Drop a držiteľom sub-licencie právo používať meno, ktoré ste uviedli spolu s obsahom, ak to budú považovať za potrebné.

Súhlasíte s tým, že sa vzdávate svojho práva byť identifikovaný ako autor takéhoto obsahu a práva vzniesť námietky proti používaniu obsahu hanlivým spôsobom.

Súhlasíte s tým, že na žiadosť H Drop vykonáte všetky ďalšie úkony potrebné na doplnenie práv uvedených vyššie, ktoré ste poskytli H Drop, vrátane vydania listín a dokumentov.

Prehlasujete a ručíte, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva týkajúce sa zverejneného obsahu, a tiež, že v okamihu odovzdania materiálu H Drop:

Obsah a materiál sú presné

Použitie poskytnutého vami obsahu a materiálov neporušuje žiadnu príslušnú smernicu H Drop a nespôsobí škodu žiadnym osobám či subjektom (vrátane toho, že obsah a materiál nie je hanlivý). Súhlasíte s tým, že nahradíte H Drop škody za nároky tretích strán voči H Drop, ktorého nároky vyplývajú z porušenia alebo súvisia s porušením akejkoľvek z tých záruk.